Právo

Ochranné známky

Ochranné známky posilují ochranu firmy v rámci konkurenčního boje. Registrací ochranné známky, konkrétně zápisem názvu a loga firmy, názvu výrobku, služeb či reklamního sloganu, se dá úspěšně chránit před nekalosoutěžním jednáním konkurenčních subjektů. 

Postup při registraci ochranné známky

  1. Posoudíme úspěšnost registrace ochranné známky před podáním přihlášky, zkontrolujeme splnění všech právních náležitosti i možný konflikt se starší již zapsanou ochrannou známkou.
  2. Zpracujeme a podáme přihlášku Vámi vybrané ochranné známky včetně všech povinných příloh.
  3. Zastoupíme Vás v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

MONITORING PŘIHLÁŠEK

Dle Vašich dalších požadavků zajistíme průběžný monitoring přihlášek ochranných známek jiných přihlašovatelů, čímž zamezíme zásahům do Vašich práv pozdější registrací konkurenčního označení.

Obnovení ochranné známky

Zajistíme potřebné podklady k sestavení žádosti o obnovu platnosti a obnovíme platnost Vaší ochranné známky. Zařídíme za Vás veškerou agendu související s obnovením ochranné známky ve vztahu k Úřadu průmyslového vlastnictví.
 

Náš tým pro Vás zajistí zápis ochranné známky do Rejstříku ochranných známek, vedený Úřadem průmyslového vlastnictví, i její obnovu. Zastoupíme Vás v soudních sporech v případě porušení Vašich práv s ochrannou známkou souvisejících. Zápisem ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví Vám vznikne výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, dále právo používat spolu s ochrannou známkou značku ®, i právo požadovat po konkurenčních subjektech, které nemají výslovný souhlas majitele ochranné známky k jejímu užití, zdržení se používání shodného či zaměnitelného označení s ochrannou známkou.

V oblasti ochranných známek dále řešíme

  • zpracování a podání námitek proti konkurenční známce příslušnému úřadu
  • zpracování a podání návrhu na výmaz konkurenční ochranné známky
  • zpracování a podání návrhu na vydání předběžného opatření
  • zpracování a podání žaloby na ochranu proti jednání nekalé soutěže a na náhradu škody

Dokumenty potřebné k zápisu ochranné známky

  • přihláška ochranné známky
  • znění či vyobrazení přihlašovaného označení v rozměru minimálně A8, maximálně A4
  • seznam výrobků a služeb podle tříd mezinárodní klasifikace

Časový horizont

Délka registrace ochranné známky se odvíjí od druhu ochranné známky a je rozdílná pro zápis ochranné známky národní, mezinárodní, i známky Společenství. U národních známek trvá řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zhruba 6 měsíců. U mezinárodních známek je třeba počítat s časovým horizontem pro finální zápis přesahujícím 1 rok. U známky Společenství bývá registrace provedena do 1 roku od podání přihlášky.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole