Blog

Obecná úprava smluv podle nového občanského zákoníku

Článek je umístěn v kategorii: Články
Vloženo: 28. 3. 2014 Autor: Mgr. František KUBEČKA

Smlouva je jedním z nejdůležitějších právních institutů vůbec. Podle NOZ je smlouva uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Zákon neomezuje smluvní strany v možnostech svobodně smlouvu uzavřít a určit její obsah. Pokud strany mezi sebou uzavřou smlouvu, avšak neujednají si náležitost, která ve smlouvě měla být ujednána, hledí se dle NOZ na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti. Avšak, dá-li jedna strany najevo již při uzavírání smlouvy, že dosažení shody o náležitosti je předpokladem vzniku smlouvy, a náležitost pak ve smlouvě chybí, má se za to, že smlouva uzavřena nebyla – tudíž nezavazuje strany dodržováním ostatních náležitostí, ani pokud o nich byl vyhotoven zápis. Vždy třeba brát v potaz, zda dosažení shody o některé konkrétní skutečnosti je či není předpokladem pro uzavření smlouvy.

Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, avšak v případě, že jednání o smlouvě zahájí nebo v jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, pak už odpovídá za její neuzavření. S ohledem na výše uvedený výkladový přístup k NOZ doporučuji i v případě jednání o uzavření/ obsahu smlouvy, která předcházejí jejímu faktickému podpisu, v komunikaci opakovaně zdůrazňovat, že smlouva bude uzavřena až písemně, a jakákoli předchozí komunikace o jejím obsahu není závazná do doby podpisu finálního písemného ujednání obsahu oběma stranami.

Tento doporučený přístup úzce souvisí s jednou ze základních zásad občanského práva pro smluvní kontraktaci, a sice se zásadou pacta sunt servanda, která znamená, že sliby a smlouvy se mají dodržovat. Podle této zásady dochází k obecnému odklonu od absolutní neplatnosti a prekluze práva (tj. zániku práva v úzkém okruhu případů, o nichž tak zákon výslovně stanoví). Nově se musí subjekt práva bránit aktivně a nespoléhat na to, že soud bude za něj vyhledávat důvody neplatnosti a neposkytovat ochranu funkčním ujednáním. Lze tedy doporučit vyšší obezřetnost jak při sjednávání smluvních závazků, tak při obraně proti vymáhání práv. Tato zásada bude aplikována i na závazky, odsouhlasené např. telefonicky nebo e-mailem.

Písemnou formu smluv vyžaduje NOZ u právních jednání, kterým se zřizuje/ převádí/ mění nebo ruší věcné právo k nemovité věci. Pokud se strany dohodnou, že pro uzavření smlouvy budou užívat jednotnou formu (např. že platné bude jen to, co je v písemné podobě, nikoliv to, co si sjednávají telefonicky) má se za to, že nechtějí být smlouvou vázány, nebude-li tato forma dodržena. Toto platí i o nabídce, kdy jedna ze stran projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě. NOZ umožňuje stranám, aby v případech stanovených zákonem, nebo pokud se na tom strany výslovně domluví, odstoupily od smlouvy. Odstoupit lze jen od platné smlouvy. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, ledaže by právní předpis nebo dohoda stanovily něco jiného.

Mgr. František KUBEČKA
SBS Partners


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám