Právo

Mediace pracovních sporů

Mediace je mimosoudní proces řešení sporů, jenž řadu let efektivně funguje v zahraničním firemním prostředí, který lze zahájit v jakékoli fázi řešení sporu. Při řešení sporu prostřednictvím mediace vstupuje se souhlasem a na „pozvání“ obou stran sporu na scénu třetí nezávislá strana, tzv. mediátor, který je kvalifikovaným odborníkem na řešení sporu. Úlohou mediátora není ani spor rozsoudit, ani určit míru zavinění, ani závazně stanovit, co mají aktéři sporu udělat. Role mediátora spočívá primárně v procesní stránce: dovést strany k dohodě, s níž budou obě strany spokojeny, čímž mediátor stranám pomůže nalézt co nejlepší možné řešení sporu pro všechny zúčastněné. Mediátor je po celou dobu řízení neutrální, jak k obsahu sporu, tak i samotným účastníkům. Neobhajuje zájmy nikoho z přítomných, ani neposkytuje ze své pozice právní nebo jiné poradenství.


Mediace je vhodná v obchodních, občanskoprávních nebo pracovněprávních sporech, neboť poskytuje stranám příležitost projednat spor v soukromí, bez zbytečné negativní publicity a bez zásahů soudů a ostatních orgánů veřejné moci. Strany sporu mají v průběhu mediačního řízení možnost pokračovat ve vzájemném vyjednávání a zvažovat alternativy řešení sporu. Očekávaným výsledkem mediačního řízení je dohoda obou stran sporu, s níž strany souhlasí a dobrovolně ji splní. Mediace efektivně přispívá k tomu, že hrozící nebo již existující konflikt mezi stranami je v krátkém časovém úseku urovnán a strany mohou jak v průběhu mediace, tak i po jejím skončení dále obchodně spolupracovat.

Co je součástí služby

  • připravíme pro Vás smluvní dokumentaci s mediační doložkou
  • zprostředkujeme výběr osoby vhodného a odborně způsobilého mediátora
  • zastoupíme Vás jako osobu zúčastněnou na mediaci
  • provedeme Vás mediačním řízením, ve všech jeho fázích posoudíme vhodnost diskutovaného řešení sporu, doporučíme Vám změny procesního postoje v řešené věci
  • navrhneme pro Vás finální znění mediační dohody, aby byla dohoda pro obě strany závazná a vykonatelná

Jak službu dodáváme

Naši odborníci specializující se na mediaci Vám rádi vysvětlí, jak mediace probíhá, jaké jsou principy mediace a co zúčastněné strany mohou od mediace očekávat. V průběhu mediace Vás v mediačním řízení zastoupíme; v případě potřeby ve spolupráci s mediátorem připravíme veškerou potřebnou dokumentaci potřebnou k vyřešení sporu, včetně návrhu na schválení mediační dohody soudem.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole