Právo

Likvidace družstva

Náš tým pro Vás zajistí kompletní právní a účetní servis spojený s likvidací družstva. Procesem likvidace Vás provedeme, anebo některý z našich odborníků zaujme roli likvidátora.


K likvidaci družstva dochází obvykle v časovém odstupu po převodu všech bytových i nebytových jednotek v domě do vlastnictví členů družstva, kteří jsou současně též členy nově vzniklého společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzhledem k převodu jednotek do osobního vlastnictví. Likvidace družstva může plynule navazovat na převod posledních jednotek na členy družstva/ vlastníky, anebo může být provedena až v časovém odstupu, pokud družstvo plní pro členy/ vlastníky jednotek důležitou funkci, např. zůstávají-li prozatím v majetku družstva nebytové prostory.

K likvidaci družstva v kratším či delším časovém intervalu zpravidla dojde, neboť dlouhodobá existence družstva a vedle toho i společenství vlastníků je pro členy družstva i vlastníky jednotek nehospodárná – družstvo i SVJ musí vést samostatná účetnictví, sestavovat účetní závěrky, vést členské evidence, svolávat členské schůze/ shromáždění vlastníků apod.

POSTUP PŘI LIKVIDACI DRUŽSTVA

Posoudíme právní a ekonomické dopady

Zpracujeme a posoudíme právní a ekonomické dopady likvidace, zajistíme služby spolupracující notářské kanceláře, svoláme členskou schůzi, na které dojde k rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací, jmenování likvidátora, provedeme příslušné změny v obchodním rejstříku.

Zpracujeme účetní dokumentaci

Zajistíme a zpracujeme příslušnou účetní dokumentaci, provedeme inventarizaci veškerého majetku a jeho následné zpeněžení, vypořádáme závazky družstva, oznámíme vstup družstva do likvidace známým věřitelům a úřadům, zajistíme archivaci dokumentů družstva a souhlas správce daně s výmazem družstva z obchodního rejstříku.

Připravíme konečnou zpráva o průběhu likvidace, zajistíme výmaz družstva z rejstříku

Sestavíme konečnou zprávu o průběhu likvidace družstva a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, ukončíme likvidaci.

Vymažeme družstvo z obchodního rejstříku.

Při likvidaci dále řešíme

 • Ukončení členství v družstvu
 • Ukončení pracovních smluv zaměstnanců družstva, odhlášení zaměstnanců ze systému zdravotního a sociálního pojištění
 • Ukončení dalších smluv, jejichž smluvní stranou je družstvo
 • Vypořádání veškerých závazků a ukončení dodavatelských vztahů
 • Uzavření bankovních účtů družstva, zpeněžení hmotného i nehmotného majetku
 • Kontroly VZP, FÚ, ČSSZ
 • Podání daňových přiznání

Dokumenty potřebné k likvidaci družstva

 • Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací a jmenování likvidátora
 • Účetní závěrka, zahajovací účetní rozvaha a soupis jmění
 • Doklad o zveřejnění rozhodnutí o zrušení družstva a jeho vstupu do likvidace
 • Prohlášení likvidátora o neexistenci soudních nebo jiných právních sporů
 • Souhlas správce daně s výmazem družstva z obchodního rejstříku
 • Potvrzení o archivaci dokumentů od územně příslušného státního oblastního archivu
 • Zpráva likvidátora o průběhu likvidace a souhlas členské schůze s rozdělením likvidačního zůstatku

Časový horizont

Likvidace družstva se odvíjí od délky podnikatelské činnosti, počtu zaměstnanců a množství závazků. Celková realizace závisí zejména na rychlosti přípravy podkladů, vypořádání závazků a na uplynutí zákonem stanovených lhůt, např. uplynutí lhůty pro věřitele k přihlášení pohledávek.

Nejjednodušší likvidace nepřesahují zpravidla 6 měsíců, složitější mohou překročit hranici jednoho roku či dvou let.

Po konzultaci jsme schopni pro Vás navrhnout orientační časový i finanční harmonogram a stanovit přesný postup likvidace.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole