Právo

Licenční smlouvy

Zákonná úprava licenční smlouvy je značně variabilní. Z toho důvodu lze její konkrétní podobu uzpůsobit Vašim potřebám přímo na míru. První otázkou při sjednávání licenční smlouvy je její výhradní či nevýhradní povaha. Výhradní licence zvýhodňuje nabyvatele a současně omezuje poskytovatele, neboť ten ji není oprávněn poskytnout třetím osobám, ale pouze - výhradně - nabyvateli. Poskytovatel se navíc zavazuje zdržet se výkonu práva dotčeného výhradní licencí. Nevýhradní licenci může naopak dále poskytovat třetím osobám a rovněž může dotčená práva vykonávat sám. Pro výhradní licenci volí zákon jako povinnost písemnou formu smlouvy.

Náš tým pro Vás navrhne licenční smlouvu odpovídající Vašim požadavkům.


Co má licenční smlouva upravovat

  • místní působnost – místní působnost lze omezit, nabyvatel licence bude moci užívat poskytnutá práva pouze na stanoveném území. Územní působnost lze sjednat buď v konkrétním rozsahu (město, kraj, země), anebo lze licenci poskytnout bez územního omezení
  • doba trvání – doba určitá/ neurčitá. Dobu určitou lze vymezit datem, časovým úsekem či jinou právní skutečností, např. dobou trvání majetkových práv nabyvatele k dílu
  • úpravy či jakékoli změny díla – nabyvatele lze omezit při následných změnách či úpravách díla
  • užití díla
  • sublicence – nabyvatel může prostřednictvím sublicence poskytnout práva plynoucí z licenční smlouvy třetí osobě. Oprávnění poskytovat sublicenci je však nutné zahrnout do smlouvy; v opačném případě platí, že sublicence nebyla poskytnuta
  • stanovení výše odměny pro poskytovatele licence – smlouvu lze sjednat jako bezúplatnou, v praxi je však obvyklejší úplatné poskytnutí licence. Lze tak učinit jednorázově, v opakovaných platbách, v závislosti na výnosech z využití licence či jiným způsobem. Při sjednávání výše odměny doporučujeme důkladně zohlednit veškeré relevantní skutečnosti, s nimiž Vám rádi pomůžeme
  • povinnost nabyvatele využít licenci – doporučujeme sjednat. Zákon upravuje následky nečinnosti nabyvatele pouze pro předměty chráněné autorským zákonem. V případě nevyužití licence má autor možnost odstoupit od smlouvy. Nabyvatel licence má současně právo žádat vrácení poskytnuté odměny a také náhradu škody, pokud mu odstoupením vznikla

V této oblasti dále řešíme

  • propojení licenční smlouvy smluvní s licencí zákonnou
  • zapracování odměny s ohledem na vytvoření zaměstnaneckého díla
  • smlouvy o smlouvě budoucí

Časový horizont

Abychom Vám mohli navrhnout službu, která bude splňovat Vaše požadavky, a připravit licenční smlouvu na míru, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Licenční smlouvu pro Vás vypracujeme po domluvě o její obsahové náročnosti během několika dnů.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení