Blog

Korporátní změny obecně od 1.1.2014

Článek je umístěn v kategorii: Články
Vloženo: 1. 1. 2014 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

K datu 1.1.2014 nabyl účinnosti nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Do obou výše uvedených kodexů byla sloučena většina stávajících kodexů soukromého práva, zejména původní občanský zákoník, zákon o rodině, velká většina stávajícího obchodního zákoníku, a také další zákony, které od 1.1.2014 přestaly platit. Ze stávajícího obchodního zákoníku tedy většina pasáží pozbyla účinnosti a je nově upravena právě v novém Občanském zákoníku nebo v Zákoně o obchodních korporacích. V platnosti zůstala z původního obchodního zákoníku pouze malá část, v níž jsou zakotveny tzv. zvláštní ustanovení o obchodních společnostech a družstvech. Veškerá zbývající právní úprava, zejména závazkové vztahy - smlouvy apod., se přesunula do dvou nových kodexů. Právní úprava některých institutů zůstává nezměněna, ale řada věcí je v nových kodexech modifikována tak, že se systém právního řádu České republiky jednak přibližuje k anglo-americkému pojetí práva, a jednak se snaží navázat na tradice zákonů, které platily za první republiky. Nově tak například začala platit závaznost soudních rozhodnutí jako precedentů, byla zavedena řada nových výkladových pravidel, podle nichž se bude posuzovat platnost právních jednání stran apod. Jednou z nejpodstatnějších zásad pro smluvní kontraktaci bude zásada, že „je třeba pohlížet na jednání stran vždy více jako na platné než na neplatné“. Důsledkem aplikace uvedené zásady bude i nový přístup k platnosti smluv, kdy se jednání stran bude vykládat tak, že i když nejsou splněny formální zákonem stanovené náležitosti smlouvy (např. písemná forma u smlouvy o nájmu bytu), bude taková smlouva považována za platnou a uzavřenou, dojde-li mezi stranami k dohodě o jejím obsahu a obsah dohody bude možno prokázat například výpověďmi svědků nebo jinou komunikací, včetně e-mailové. Problematikou uzavírání smluv shrnuji samostatně ve článku, který se této problematice věnuje.

Do doby vytvoření a ustálení nové judikatury k oběma kodexům bude třeba vyhledávat ještě původní judikáty, které byly v obdobných případech vydány za první republiky obecnými soudy. Starší judikáty však budou použitelné pouze v případě, bude-li je možno na konkrétně řešený problém aplikovat. Právní poměry, týkající se osobních, rodinných i věcných práv, se sice od 1.1.2014 řídí novými kodexy, ale podle úpravy v přechodných ustanoveních k novému Občanskému zákoníku (§ 3028 odst. 2) se vznik těchto práv i všechna „práva a povinnosti z těchto práv, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti Občanského zákoníku“ fakticky posuzují podle původních právních předpisů, které platily v době vzniku uvedených práv. Jedná se o tzv. nepravou zpětnou účinnost zákona, z níž vyplývá, že podle původních právních předpisů se budeme řídit ještě řadu let. Výklad jednotlivých ustanovení původních právních předpisů však podle přechodných ustanovení k novému Občanskému zákoníku (§ 3030) nesmí odporovat tzv. nově zavedeným „základním zásadám“ občanského práva. Proto bude výklad konkrétních ustanovení zákona soudy aktuálně modifikován, aby byl se zásadami v souladu. V řadě případů tak bude docházet k tomu, že ve věci, kterou má soud posuzovat ještě podle původních právních předpisů, bude soudem rozhodnuto dle konkrétních okolností případu zcela jinak, než jak bylo rozhodováno dle dosavadní ustálené soudní praxe. Souběžně budou platit nové kodexy, jimiž se bude řídit vznik právních vztahů, založených po 1.1.2014, včetně práv a povinností z nich vzniklých.

JUDr. Michaela SALAČOVÁ
SBS Partners


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám