Právo

Firemní dokumentace

Pro Vaši firmu navrhneme vhodný obsah zakladatelských dokumentů a zajistíme veškerou agendu spojenou s přijetím a schvalováním jejich změn. Existující firemní dokumentaci Vaší společnosti zrevidujeme a navrhneme její úpravy dle aktuálního vývoje legislativy a Vašich individuálních požadavků. Poradíme Vám, zda je pro Vaši firmu výhodné využít nové instituty, zavedené zákonem o obchodních korporacích. 


Připravíme pro Vás smlouvy a další potřebné dokumenty

Zakladatelská listina/ společenská smlouva

Zakladatelská listina/společenská smlouva je dokumentem, jehož přijetí je nezbytné pro založení obchodní korporace, typicky společnosti s ručením omezeným. V tomto zakladatelském dokumentu je zakotvena struktura společnosti včetně jejích orgánů a jsou zde stanovena základní pravidla fungování společnosti. Kromě názvu a sídla společnosti se ve smlouvě uvádí ostatní zákonem požadované náležitosti i další skutečnosti, na jejichž úpravě mají zakladatelé a společníci zájem, např. předmět podnikání, orgány společnosti a způsob jejich jednání, způsob rozdělení zisku a ztráty apod.

S vypracováním zakladatelského dokumentu společnosti Vám rádi pomůžeme, stejně jako s jeho změnami v souvislosti s významnými rozhodnutími o chodu společnosti, jako je např. rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo rozhodnutí o přeměně společnosti. Další informace o sepsání či změně zakladatelské listiny/ společenské smlouvy najdete v sekci Založení a změny ve společnosti.

Jednoduchý vzor společenské smlouvy si můžete stáhnout zde.

Stanovy

Stanovy jsou základním předpisem, jehož přijetí je vyžadováno pro vznik akciové společnosti. Ve stanovách jsou vedle názvu a sídla společnosti určena pravidla fungování společnosti, zejména z organizačního a majetkového hlediska. Typicky je zde upraven počet akcií, jejich jmenovitá hodnota, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti či imobilizaci akcií. Stanovy obsahují i další zákonem stanovené údaje, např. údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady apod.

Další informace o sepsání či změně stanov najdete v sekci Založení a změny ve společnosti.

Manažerská smlouva

Manažerskou smlouvou jsou upravena práva a povinnosti manažera ve vztahu ke společnosti. Formálně je titulem k výkonu funkce manažera buď smlouva o výkonu funkce (je-li zároveň členem statutárního orgánu) nebo pracovní smlouva, příp. jmenování či volba do funkce (je-li zaměstnancem společnosti na základě pracovního poměru). Manažerská smlouva může být sjednána v souvislosti se jmenováním do funkce či volbou, a to nezávisle na vzniku pracovněprávního vztahu, neboť sama o sobě nezakládá pracovní poměr. Účelem manažerské smlouvy je úprava otázek nevymezených v jiných pracovněprávních dokumentech, např. otázky související s odměňováním.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti člena statutárního orgánu společnosti vůči korporaci samotné, a dále může být ve smlouvě upraven i způsob odměňování za výkon funkce. Zákon o obchodních korporacích nově stanoví bezplatnost výkonu funkce, není-li odměňování ve smlouvě sjednáno. Dle dřívější úpravy se odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu poskytovala vždy, a to na základě přiměřeného užití zákonných ustanovení o mandátní smlouvě. Smlouva o výkonu funkce v obchodní korporaci musí být schválena jejím nejvyšším orgánem; v opačném případě nemá člen statutárního orgánu na vyplacení sjednané odměny nárok.

Organizační dokumenty společnosti

Pro zabezpečení bezproblémového chodu Vaší firmy doporučujeme přijetí základních organizačních dokumentů společnosti, které Vám připravíme na míru. Informace o těchto dokumentech najdete v sekci Interní dokumenty společnosti.

Co je součástí služby/ pro Vaši firmu zajistíme

Návrhy, revize a veškeré změny zakladatelských dokumentů Vaší společnosti navrhujeme v součinnosti s notářem, s nímž naši odborníci průběžně konzultují i veškeré navržené změny jednotlivých dokumentů. Výsledkem je sepis/ změna zakladatelského dokumentu ve formě notářského zápisu v krátkém časovém intervalu několika dnů po finálním odsouhlasení z Vaší strany.

Ostatní smlouvy a organizační dokumenty společnosti pro Vaši firmu vypracujeme po domluvě o jejich obsahové náročnosti v časovém intervalu 1-5 dnů.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole