Blog

Jak předejít problémům při vedení obchodní společnosti?

Článek je umístěn v kategorii: Články , Aktuality
Vloženo: 1. 2. 2017 Autor: JUDr. Michaela Salačová, Emma Petrová

Nejdůležitějším faktorem úspěchu každého podnikatele je bezesporu kvalita nabízených služeb. Spokojený zákazník či klient je nejen důkazem prosperity, profesionálního přístupu a dokonalé orientace v dané oblasti, ale i příslibem a předpokladem dalšího růstu a rozvoje podnikání. Maximální soustředěnost na zákazníka, potřeba technických inovací v oboru a rovněž související nutnost neustálého odborného rozvoje však bývá příčinou častých pochybení a nedbalosti při řízení firmy. Věnovat pozornost i samotnému vedení firmy se rozhodně vyplatí. Odpovědným přístupem lze totiž předcházet řadě potenciálních sporů a nedorozumění, jejichž řešení vyžaduje více času a peněz, než kolik je ho třeba věnovat přípravě preventivních opatření k jejich předcházení. Chcete-li vést svou firmu zodpovědně, s jistotou a při vědomí eliminace vzniku možných sporů, doporučuji řídit se alespoň dále zmíněnými pravidly. Jedná se o základní a nejnutnější prvky, jimiž lze podpořit stabilitu Vašeho podnikání.  

1. Pořádek v korporátních dokumentech

Přehled ve vnitropodnikové dokumentaci je nutností. Každá společnost zapsaná do obchodního rejstříku by měla dbát na úplnost a zákonnost vedení své interní agendy, a to ať už se jedná o znění společenských smluv či stanov, bezvadnost volby orgánů společnosti, aktuálnost údajů zapsaných v obchodním rejstříku, včasnost doručení pozvánek na schůze a shromáždění, zveřejnění účetních závěrek a výročních zpráv a další. Je třeba vyhradit si dostatek času na správnou evidenci a počítat s dodatečnými výdaji v případě nutnosti přepracování některých zmíněných dokumentů (z důvodu změn ve struktuře společnosti, novelizace platné legislativy, aj.), které se pravděpodobně neobejdou bez profesionální podpory ze strany právních a daňových poradců. V této souvislosti upozorňuji zejména na bezvadnost pracovněprávní dokumentace v případě, kdy je Vaše společnost rovněž zaměstnavatelem. Za účelem prevence vzniku pracovněprávních sporů doporučuji projevit v této oblasti více pečlivosti a ošetřit vzájemné zaměstnanecko-zaměstnavatelské vztahy dostatečně určitě a podrobně a především v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy. Máte-li konkrétní představu náplně práce zaměstnance, neváhejte ji sepsat a uvést ve známost například formou organizačních řádů či jiných interních předpisů. Užít lze rovněž konkurenční doložky, dohody o hmotné odpovědnosti, kvalifikační dohody, aj.

2. Odběratelsko-dodavatelské smlouvy a jiné smluvní typy

Za účelem realizace Vašeho podnikatelského záměru dochází na denní bázi k uzavírání nejrůznějších typů smluv, jimiž jsou vzájemné vztahy ošetřovány a po právní stránce „zajišťovány“ tak, aby mj. preventivně reflektovaly a řešily případný spor. Zejména se jedná o smlouvy odběratelské a dodavatelské, resp. subdodavatelské. V praxi využívané jsou i další typy smluv, např. smlouva úvěrová, pachtovní, nájemní, příkazní a mnoho dalších. Smluvní nedostatky a pochybení vystavují podnikatele velkému riziku. Případný soudní spor je časově i finančně velmi nákladnou záležitostí, nehledě na možný odliv zákazníků a obtížně napravitelné „špatné jméno“. Je proto velmi důležité diskutovat finální znění smluv, navrhovat změny a dodatky a zejména vždy myslet na případnou rozepři či porušení smlouvy ze strany smluvního partnera (např. formou sjednání úroků, smluvních pokut, pojištění, záruk, aj.). Dokončení smluvního procesu doporučuji neuspěchat, naopak je vhodné postupovat obezřetně, mnohdy s odbornou právní podporou. Zejména u složitějších smluv, jakož i smluv s vysokou hodnotou plnění důrazně doporučuji obrátit se na advokátní kancelář s žádostí o právní posouzení a radu ohledně znění smlouvy a dalšího postupu. Smlouvy je vhodné uzavírat písemně, rovněž smluvní proces je vhodné písemně zachycovat (např. emailová korespondence, zápisy z jednání, apod.) a pečlivě evidovat/archivovat.

3. Struktura holdingu (koncernu)

Vykonáváte-li podnikatelskou činnost v rámci struktury čítající více vzájemně propojených společností, je třeba dbát povinností a uvědomovat si důsledky a odpovědnost vyplývající z postavení společnosti v dané struktuře. S ohledem na právní, daňové i jiné výhody vyplývající ze členství v holdingu či koncernu, lze jeho existenci, resp. začlenění do koncernu, mnohdy doporučit. Výhody spočívají zejména v oblasti řízení a diverzifikace rizik, finanční síle seskupení více firem oproti jediné společnosti, jednoduchému prodeji či nabytí části seskupení v podobě prodeje či koupě podílu na dceřiné společnosti, daňovým podmínkám, aj. Oproti tomu je zřejmá vyšší finanční a administrativní náročnost, jakož i náročnější správa vedení zúčastněných společností. Účast v podnikatelských seskupeních doporučuji diskutovat s odborníky, kteří zhodnotí případnou ne/vhodnost začlenění společnosti do holdingu, resp. doporučí prospěšné změny a transakce v rámci seskupení. Přeměnami společností lze rozšířit výrobu v dobách konjunktury při současném zmírnění souvisejících rizik, lze jimi reagovat i na nepřízeň trhu, konsolidovat stávající strukturu do vhodnějšího modelu či v případě nadnárodního seskupení orientovat podnikatelskou aktivitu na zahraniční trhy. Fúze, rozdělení a ostatní přeměny společností jsou výsledkem složitého procesu, jenž se neobejde bez odborné právní pomoci.

4. Konzultace s advokáty a daňovými poradci

Pravidelné konzultace s právními a účetními či daňovými poradci jsou základním kamenem bezproblémového fungování a rozvoje podnikatelských aktivit. Rada advokáta dokáže mnohdy zabránit vzniku složité situace, zaručit právní jistotu uskutečňovaných transakcí, zefektivnit firemní procesy a usnadnit činnost jak odbornému vedení, tak zaměstnancům společnosti. V důsledku častých legislativních změn zpravidla není v silách vedení společnosti všechny změny sledovat a reagovat na nestálý vývoj právního prostředí. Následná opomenutí a pochybení mohou vyústit nejen v soukromoprávní, ale rovněž ve veřejnoprávní sféře. Pokuty za nejrůznější správní delikty dosahují zpravidla desítek tisíc korun, výjimkou nejsou ani pokuty v řádu milionů korun, jakož i jiné sankce, např. pozastavení činnosti či odnětí příslušného oprávnění. Mnohdy fatální důsledky nedostatku pečlivosti či snahy uspořit finanční prostředky za zdánlivě nadbytečné právní a daňové služby je třeba mít na paměti a nepodceňovat. Právní a daňové služby totiž představují důležitou investicí do budoucnosti Vašeho podnikání. Důkladně proto zvažte jejich „nadbytečnost“, zejména pokud nemáte v oblasti práva a daní předchozí zkušenosti nebo operujete-li v oblasti s vysokými riziky.      

Výše uvedené body jsou jen základními předpoklady úspěšného řízení společnosti. Nejedná se o kompletní výčet, jež by zaručil bezproblémový chod společnosti. Předmětná doporučení lze dále rozvíjet a upřesňovat v závislosti na specifikaci předmětu podnikání, jakož i na jiných faktorech a okolnostech.

JUDr. Michaela Salačová

Emma Petrová

SBS Partners


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám