Blog

Dodatečná změna v určení závazku, na který dlužník plnil

Článek je umístěn v kategorii: Judikatura , Aktuality
Vloženo: 18. 4. 2016 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Nejvyšší soud se v rozsudku č.j. 23 Cdo 663/2015 ze dne 19.1.2016 zabýval otázkou možnosti dodatečné změny v určení závazku ze strany dlužníka, na který dlužník již dříve plnil. V daném případě byly přezkoumávány účinky dopisu dlužníka, kterým tento dodatečně změnil účel provedené platby. Původním úmyslem dlužníka bylo zaplatit jiné faktury, než jaké chybně určil v identifikaci platby v platebním příkazu. Dopisem dodatečně adresovaným věřiteli pak měl v úmyslu tuto chybu opravit a platbu opětovně (a tentokrát již správně) specifikovat. Podle názoru dlužníka byl věřitel povinen podle § 329 obch. zák. přijmout plnění dlužníka a toto použít na úhradu závazku věřitele: „Podle dovolatelky (dlužníka) se odvolací soud dopustil nesprávného právního posouzení, jestliže dovodil, že je třeba aplikovat ustanovení zákona o bezdůvodném obohacení. Podle názoru žalované (dlužníka) byla žalobkyně (věřitel) povinna podle § 329 obch. zák. přijmout plnění žalované a toto použít na úhradu závazku žalované. S tímto názorem však nesouhlasily soudy prvního ani druhého stupně a nesouhlasné stanovisko zaujal rovněž Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud dovodil, že pokud dlužník při plnění závazku určí v souladu s § 330 odst. 1 obch. zák., na který závazek plní, např. uvedením čísla faktury jakožto variabilního symbolu, pak ex lege v okamžiku splnění (platby) zaniká závazek takto určený dlužníkem (§ 324 odst. 1 obch. zák.). Právní následky takového úkonu nelze dodatečně změnit dopisem dlužníka s informací, že měl v úmyslu plnit na jiný závazek. Dlužník učinil právní úkon, ten se dostal do sféry adresáta a vyvolal účinky předvídané zákonem, dodatečná změna vůle tedy již nepřichází v úvahu.

Celý text rozsudku Nejvyššího soudu naleznete zde


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám