Právo

Developerské projekty

Developerským projektem je rozsáhlá výstavba, budovaná v rámci jediného stavebního záměru investora, která obsahuje více domů, bytů či komerčních objektů.

Developerský projekt je náročný jak z hlediska časového, tak i právního a ekonomického. Naši advokáti a daňoví poradci Vám poskytnou komplexní služby v této oblasti, ať už o služby budete mít zájem z pozice investora, projektanta, dodavatele či subdodavatele.

V rámci našich služeb zajišťujeme veškerou smluvní agendu, zejména přípravu smluv se subjekty, kteří s Vámi budou na výstavbě spolupracovat. Dále zajistíme vypracování smluv věcněprávního charakteru, jež připadají v úvahu při nákupu pozemků, zřizování věcných práv k nemovitostem apod. Poradíme Vám i v oblastech financování a daňových dopadů.

Pro Vaši firmu zajistíme

  • přípravu smluvních podmínek nabývání vlastnického práva k nemovitostem
  • vyžádání geometrických map, nabývacích titulů a ostatních potřebných listin z katastru nemovitostí a zastoupení v katastrálním řízení
  • právní audit nemovitostí
  • potřebná veřejnoprávní rozhodnutí
  • přípravu smluvních podmínek při zpracování úvodní projektové dokumentace a realizační projektové dokumentace
  • přípravu developerské smlouvy
  • přípravu smluvních podmínek při vypracování finanční analýzy projektu
  • přípravu smluvních vztahů s dodavateli, architekty či projektanty
  • vypracování smlouvy o výstavbě jednotek, prohlášení vlastníka budovy
  • vypracování smluv o převodech jednotek
Kanceláře a komerční prostory
Stavíte v menším rozsahu než developeři? Pomůžeme Vám také s výstavbou kanceláří, komerčních prostor, i s přestavbou činžovních domů.

Potřebné smlouvy

developerské činnosti budete potřebovat dále uvedené typy smluv. To, zda využijete všechny smlouvy nebo pouze některé, záleží na podmínkách konkrétní transakce.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo představuje závazek zhotovitele k provedení určitého díla a závazek objednatele k zaplacení ceny za jeho provedení. Tato smlouva je základním smluvním typem výstavby nemovitosti, neboť zakládá smluvní vztahy mezi developerem – stavebníkem a jednotlivými dodavateli či subdodavateli.

Podmínky smlouvy o dílo přizpůsobíme Vašim požadavkům tak, aby následná spolupráce se zhotovitelem byla maximálně bezproblémová.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Smlouvou o smlouvě budoucí se strany zavazují uzavřít mezi sebou ve sjednaném termínu samotnou kupní smlouvu na nemovitost (pozemek).

Tuto smlouvu strany uzavírají buď v případě, pokud mají vážný zájem o koupi/prodej, ale dosud nejsou vyjasněny všechny náležitosti kupní smlouvy, anebo pokud potřebuje kupující časový prostor pro vyřízení úvěru na koupi nemovitosti či zajištění jiného způsobu financování.

Kupní smlouva (Smlouva o převodu nemovitosti - pozemku)

Na základě smlouvy o koupi se prodávající zavazuje předat kupujícímu nemovitost a umožnit mu k ní nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje nemovitost přijmout a zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě kupní cenu.

Kupující nabývá vlastnické právo až vkladem práva do katastru nemovitostí. Tato smlouva musí být uzavřena v písemné formě a povinnou náležitostí jsou úředně ověřené podpisy účastníků.

Developerská smlouva

Developerská smlouva je uzavírána mezi developerem a finálním investorem (nejedná-li se o tytéž osoby). Developer se jí zavazuje vykonávat developerskou činnost, za níž mu náleží odměna. Poskytuje tak investorovi své know-how a pomáhá s realizací projektu

Související služby

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole