Blog

Darovací smlouva a odvolání daru podle nového občanského zákoníku

Článek je umístěn v kategorii: Články
Vloženo: 21. 4. 2015 Autor: Mgr. František KUBEČKA

Aktuální právní úprava darovací smlouvy podle nového Občanského zákoníku (NOZ) je stejně jako v případě předchozí právní úpravy založena na základní premise, že poskytnutím daru projevuje dárce štědrost vůči obdarovanému a obdarovaný není vůči dárci vázán k protiplnění. Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. V případě budoucího majetku by mohl darovat maximálně jeho polovinu. Pokud se dárce rozhodne darovat věc, kterou ještě nemá, pak je pro splnění platnosti smlouvy třeba zavázat se v ní, že dárce věc nabude. Pokud se dárce rozhodne darovat věc zapsanou do veřejného seznamu, pak bude darovací smlouva vyžadovat písemnou formu. Zpravidla se tak bude jednat o darování věcí nemovitých, podléhající zápisu do katastru nemovitostí. Písemnou formu bude vyžadovat darovací smlouva i tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Za darování se nepovažuje plnění z pouhé společenské úsluhy. U společenské úsluhy totiž není úmyslem stran se právně zavázat; v případě úsluhy půjde např. o pravidelně se opakující pomoc sousedům s nákupy, kdy v takovém případě nebude možné osobu poskytující úsluhu k opakování takového jednání donutit, pokud s tím kvůli jiným zájmům přestane.

NOZ nově zavádí závaznost slibu, kdy dárce je zavázán k odevzdání daru obdarovanému. Není ale již povinen platit úrok z prodlení. Obdarovaný tak bude oprávněn požadovat jen samotný dar. Tento přístup byl inspirován úpravou německého občanského zákoníku (BGB) a lépe odpovídá povaze darovací smlouvy jako smlouvy bezúplatné. Dárce se může vyvázat z povinnosti dát dar jen v případě, že dojde po uzavření smlouvy k nepředvídatelné události, která má za následek na straně dárce změnu životních podmínek do takové míry, že není nadále spravedlivé požadovat po něm splnění slibu obohatit obdarovaného. NOZ nově zavádí institut darování podpory, kdy se dárce zaváže obdarovaného pravidelně podporovat. Právo na podporu i povinnost k podpoře může, bude-li to ve smlouvě výslovně ujednáno, přejít na dědice dárce a obdarovaného. Možné je i darování příkazem. Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení, nebo jinak přijímal jeho služby.

Odvolání daru

Dar lze odvolat v následujících případech: 1) pro hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci, kdy lhůta pro odvolání daru je v novém občanském zákoníku stanovena na dobu jednoho roku. NOZ rovněž řeší situace, za jakých podmínek mohou dar odvolat i dědici dárce. Odstraňuje tak nespravedlnost, k níž se uchýlil výklad dříve platné právní úpravy, dle něhož dokonce ani závažná trestná činnost obdarovaného spáchaná vůči dárci nezakládala dárcovým dědicům oprávnění dar odvolat. Dále je možné dar odvolat 2) z důvodu nezaviněného upadnutí dárce do nouze. Upadl-li dárce po odevzdání daru nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost, pak může dar odvolat. Toto právo je osobním oprávněním dárce, které trvá po dobu jeho života a jeho smrtí zaniká. Avšak uplatní-li je, mohou je za stanovených podmínek uplatnit i ti, k nimž je dárce vyživovací povinností zavázán.

Mgr. František KUBEČKA

SBS Partners


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám