Blog

Články

Společné jmění manželů a Smlouva o majetkovém režimu manželů

Vloženo: 3. 3. 2017 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
Společné jmění manželů je jedním z nejdůležitějších institutů manželského majetkového práva. Jde o specifický případ spoluvlastnictví, jež vzniká mezi manželi okamžikem uzavření manželství. Vzniká zpravidla ze zákona (§ 709 a násl. NOZ) a jeho předmětem je vše, čeho nabyli manželé společně nebo jeden z manželů za doby trvání manželství. V § 709 NOZ nalezneme taxativně vymezené výjimky. Jsou jimi mj. věci osobní potřeby, dar, dědictví či odkaz jednomu z manželů, nejsou-li výslovně ve prospěch SJM. Součástí společného jmění je i podíl manžela v obchodní společnosti, stal-li se společníkem v době trvání manželství. Číst více

Jak předejít problémům při vedení obchodní společnosti?

Vloženo: 1. 2. 2017 Autor: JUDr. Michaela Salačová, Emma Petrová
Nejdůležitějším faktorem úspěchu každého podnikatele je bezesporu kvalita nabízených služeb. Spokojený zákazník či klient je nejen důkazem prosperity, profesionálního přístupu a dokonalé orientace v dané oblasti, ale i příslibem a předpokladem dalšího růstu a rozvoje podnikání. Maximální soustředěnost na zákazníka, potřeba technických inovací v oboru a rovněž související nutnost neustálého odborného rozvoje však bývá příčinou častých pochybení a nedbalosti při řízení firmy. Věnovat pozornost i samotnému vedení firmy se rozhodně vyplatí. Odpovědným přístupem lze totiž předcházet řadě potenciálních sporů a nedorozumění, jejichž řešení vyžaduje více času a peněz, než kolik je ho třeba věnovat přípravě preventivních opatření k jejich předcházení. Chcete-li vést svou firmu zodpovědně, s jistotou a při vědomí eliminace vzniku možných sporů, doporučuji řídit se alespoň dále zmíněnými pravidly. Jedná se o základní a nejnutnější prvky, jimiž lze podpořit stabilitu Vašeho podnikání. Číst více

Změnové prohlášení vlastníka a jeho úskalí v souvislosti s rekodifikací občanského práva

Vloženo: 18. 3. 2016 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ, Kateřina Kabelíková
V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) vyvstalo několik otázek týkajících se právního institutu prohlášení vlastníka dle §1166 a n. NOZ. Tato krátká stať je zaměřena na změny prohlášení vlastníka (dále také „změnové prohlášení“), zejména pak na  postup, jímž nejúčinněji docílit souladu vlastnických práv, vyplývajících ze změnového prohlášení, se zápisem těchto práv ve veřejném seznamu.  Číst více

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

Vloženo: 11. 11. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ, Kateřina Kabelíková
S koupí nemovitosti se alespoň jednou za život setká většina z nás. Jedná se v mnoha případech o naši nejdůležitější a největší životní investici. Ať už stojíte na straně kupující nebo na straně prodávající, je nutné jednat nanejvýš obezřetně s vědomím všech úskalí, které proces převodu mohou provázet. Postup převodu nemovitosti lze rozdělit do následujících etap, při nichž doporučujeme využít služeb advokáta a případně i daňového poradce. Jednotlivé etapy koupě a prodeje nemovitosti a nač si v rámci nich dát pozor řeší následující článek.   Číst více

Zkrácení promlčecí lhůty v obchodních závazkových vztazích

Vloženo: 2. 6. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
V obchodních závazkových vztazích, vzniklých po 1.1.2014, se ohledně promlčení použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ). Promlčecí lhůta dle nového občanského zákoníku byla počínaje 1.1.2014 zkrácena a nově činí 3 roky (subjektivní lhůta) a 10 let (objektivní lhůta). Tato lhůta platí typicky pro obchodní závazkové vztahy, například při posouzení promlčení splatných závazků/ faktur. Číst více

Darovací smlouva a odvolání daru podle nového občanského zákoníku

Vloženo: 21. 4. 2015 Autor: Mgr. František KUBEČKA
Aktuální právní úprava darovací smlouvy podle nového Občanského zákoníku (NOZ) je stejně jako v případě předchozí právní úpravy založena na základní premise, že poskytnutím daru projevuje dárce štědrost vůči obdarovanému a obdarovaný není vůči dárci vázán k protiplnění. Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. V případě budoucího majetku by mohl darovat maximálně jeho polovinu. Pokud se dárce rozhodne darovat věc, kterou ještě nemá, pak je pro splnění platnosti smlouvy třeba zavázat se v ní, že dárce věc nabude. Pokud se dárce rozhodne darovat věc zapsanou do veřejného seznamu, pak bude darovací smlouva vyžadovat písemnou formu. Číst více

Nájemní smlouva, nájem bytu a pacht podle NOZ

Vloženo: 20. 4. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
Nový Občanský zákoník (NOZ) vnesl s účinností od 1.1.2014 změny do většiny standardně užívaných typů smluv, včetně smlouvy nájemní. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Na rozdíl od předchozí právní úpravy, účinné do 31.12.2013, nově smlouva o nájmu bytu nemusí obsahovat přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Pokud chyběla podle předchozí právní úpravy některá z těchto náležitostí, byla nájemní smlouva neplatná. Dle úpravy NOZ postačuje, je-li mezi stranami shoda na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání náleží pronajímateli úplata. Číst více

Akciová společnost a druhy akcií podle nového občanského zákoníku (NOZ)

Vloženo: 3. 2. 2014 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
Nový občanský zákoník přinesl s účinností od 1.1.2014 změny v právní úpravě všech typů obchodních společností. Nejvýznamnější změnou, týkající se fungování akciové společnosti, je možnost volby mezi monistickým a dualistickým systémem řízení akciové společnosti. Zákon podle vzoru evropské společnosti dává obchodní korporaci na výběr, zda řízení společnosti a správu majetku svěří do rukou představenstva a dozorčí rady (dualistický systém), anebo do rukou správní rady, doplněné o statutárního ředitele (monoistický systém). Tato koncepce znamená zjednodušení zejména pro menší společnosti, které mohly mít podle původní právní úpravy problém s obsazením všech míst v orgánech společnosti. Číst více

Kupní smlouva, vedlejší ujednání a výhrady v kupní smlouvě

Vloženo: 19. 4. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
Kupní smlouva podle nového Občanského zákoníku (NOZ) vychází z právní úpravy kupní smlouvy, kterou původně obsahoval zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, účinný do 31.12.2013. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit, se vždy považuje za kupní smlouvu. O kupní smlouvu půjde i tehdy, pokud ten, komu má být věc dodána, předal druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí. Kupní cenu je možné stanovit i tak, že je sjednán jen způsob jejího určení. Číst více

Změny v uzavírání smluv a jednání stran v závazkových vztazích od 1.1.2014

Vloženo: 20. 4. 2014 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
S účinností nového Občanského zákoníku (NOZ)  a Zákona o obchodních korporacích (ZOK) došlo k datu 1.1.2014 v rámci agendy uzavírání smluv a jednání stran v závazkových vztazích k celé řadě změn. Podstatnou změnou je snaha o přiblížení se k anglo-americkému pojetí práva. Od 1.1.2014 začala platit závaznost soudních rozhodnutí jako precedentů, kdy se soudy budou moci odchýlit od již vydaných rozhodnutí, zejména pak od rozhodnutí soudů vyššího stupně, jen ve skutečně odůvodněných případech, a odchylku budou soudy muset řádně vysvětlit a odůvodnit. Číst více