Blog

Blog

Společné jmění manželů a Smlouva o majetkovém režimu manželů

Vloženo: 3. 3. 2017 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
Společné jmění manželů je jedním z nejdůležitějších institutů manželského majetkového práva. Jde o specifický případ spoluvlastnictví, jež vzniká mezi manželi okamžikem uzavření manželství. Vzniká zpravidla ze zákona (§ 709 a násl. NOZ) a jeho předmětem je vše, čeho nabyli manželé společně nebo jeden z manželů za doby trvání manželství. V § 709 NOZ nalezneme taxativně vymezené výjimky. Jsou jimi mj. věci osobní potřeby, dar, dědictví či odkaz jednomu z manželů, nejsou-li výslovně ve prospěch SJM. Součástí společného jmění je i podíl manžela v obchodní společnosti, stal-li se společníkem v době trvání manželství. Číst více

Jak předejít problémům při vedení obchodní společnosti?

Vloženo: 1. 2. 2017 Autor: JUDr. Michaela Salačová, Emma Petrová
Nejdůležitějším faktorem úspěchu každého podnikatele je bezesporu kvalita nabízených služeb. Spokojený zákazník či klient je nejen důkazem prosperity, profesionálního přístupu a dokonalé orientace v dané oblasti, ale i příslibem a předpokladem dalšího růstu a rozvoje podnikání. Maximální soustředěnost na zákazníka, potřeba technických inovací v oboru a rovněž související nutnost neustálého odborného rozvoje však bývá příčinou častých pochybení a nedbalosti při řízení firmy. Věnovat pozornost i samotnému vedení firmy se rozhodně vyplatí. Odpovědným přístupem lze totiž předcházet řadě potenciálních sporů a nedorozumění, jejichž řešení vyžaduje více času a peněz, než kolik je ho třeba věnovat přípravě preventivních opatření k jejich předcházení. Chcete-li vést svou firmu zodpovědně, s jistotou a při vědomí eliminace vzniku možných sporů, doporučuji řídit se alespoň dále zmíněnými pravidly. Jedná se o základní a nejnutnější prvky, jimiž lze podpořit stabilitu Vašeho podnikání. Číst více

Dodatečná změna v určení závazku, na který dlužník plnil

Vloženo: 18. 4. 2016 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
Nejvyšší soud se v rozsudku č.j. 23 Cdo 663/2015 ze dne 19.1.2016 zabýval otázkou možnosti dodatečné změny v určení závazku ze strany dlužníka, na který dlužník již dříve plnil. V daném případě byly přezkoumávány účinky dopisu dlužníka, kterým tento dodatečně změnil účel provedené platby. Původním úmyslem dlužníka bylo zaplatit jiné faktury, než jaké chybně určil v identifikaci platby v platebním příkazu. Dopisem dodatečně adresovaným věřiteli pak měl v úmyslu tuto chybu opravit a platbu opětovně (a tentokrát již správně) specifikovat. Číst více

K termínu výplaty odstupného

Vloženo: 19. 4. 2016 Autor: Mgr. František KUBEČKA
Nejvyšší soud v usnesení č.j. 21 Cdo 2845/2014 blíže vyložil ustanovení §67 odst. 3 (v aktuální znění §67 odst. 4) zákona č. 262/2006 Sb., pracovního zákoníku, jež upřesňuje termín výplaty odstupného: Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. Číst více

Pravdivá, ale klamavá reklama

Vloženo: 12. 2. 2016 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

V rozsudku č.j. 23 Cdo 3244/2015 ze dne 16.12.2015 se Nejvyšší soud zabýval problematikou nekalosoutěžního jednání, resp. klamavé reklamy. V uvedeném rozsudku došel k závěru, že „hodnocení pravdivosti (správnosti) určitého údaje nemůže být jediným kritériem posuzování určitého jednání s dobrými mravy soutěže. Ostatně přímo zákon v ustanovení § 45 odst. 3 obch. zák. či § 2979 odst. 1 o. z. počítá s tím, že i sám o sobě pravdivý (správný) údaj může být podán nekalosoutěžním způsobem.“ Spor žalobkyně a žalované byl zahájen před Městským soudem v Praze

Číst více

Změnové prohlášení vlastníka a jeho úskalí v souvislosti s rekodifikací občanského práva

Vloženo: 18. 3. 2016 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ, Kateřina Kabelíková
V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) vyvstalo několik otázek týkajících se právního institutu prohlášení vlastníka dle §1166 a n. NOZ. Tato krátká stať je zaměřena na změny prohlášení vlastníka (dále také „změnové prohlášení“), zejména pak na  postup, jímž nejúčinněji docílit souladu vlastnických práv, vyplývajících ze změnového prohlášení, se zápisem těchto práv ve veřejném seznamu.  Číst více

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

Vloženo: 11. 11. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ, Kateřina Kabelíková
S koupí nemovitosti se alespoň jednou za život setká většina z nás. Jedná se v mnoha případech o naši nejdůležitější a největší životní investici. Ať už stojíte na straně kupující nebo na straně prodávající, je nutné jednat nanejvýš obezřetně s vědomím všech úskalí, které proces převodu mohou provázet. Postup převodu nemovitosti lze rozdělit do následujících etap, při nichž doporučujeme využít služeb advokáta a případně i daňového poradce. Jednotlivé etapy koupě a prodeje nemovitosti a nač si v rámci nich dát pozor řeší následující článek.   Číst více

Odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu

Vloženo: 15. 9. 2015 Autor: Mgr. František KUBEČKA
Nejvyšší soud se v rozsudku č.j. 29 Cdo 3808/2014 ze dne 10.3.2015 vyjádřil k několika otázkám, týkajících se účinků odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu. V projednávané věci se po převodu obchodního podílu do rukou nabyvatele (jediného společníka) zvýšil základní kapitál společnosti a došlo tak i ke změně společenské smlouvy. Následné odstoupení vyvolalo několik otázek: předně bylo nejasné, zda musí převodce, jenž obchodní podíl opět nabyl, učinit úkon, jímž dle zákona přistupuje ke společenské smlouvě v novém znění, a dále, zda může převodce vlivem odstoupení nabýt obchodní podíl, jehož obsah se v důsledku navýšení základního kapitálu podstatně změnil. Číst více

Sjednocující stanovisko NS k výkladu pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ a ochraně dat klientů

Vloženo: 14. 9. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

V červnu 2015 judikovalo trestní kolegium Nejvyššího soudu sjednocující stanovisko k otázce výkladu pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ dle §85b odst. 1 trestního řádu, a dále k otázce formy rozhodnutí o návrhu dle § 85b odst. 3 trestního řádu. Závěr kolegia zřetelně posílil ochranu dat a spisů klientů, uložených u advokátů, čímž došlo k výraznému posílení ochrany klientů. Stanovisko jasně vymezilo podmínky, za nichž mají policejní orgány přístup k elektronicky uloženým informacím podléhajícím povinnosti mlčenlivosti advokáta, i k ostatním datům klientů nacházejících se v prostorách, v nichž advokát fakticky advokacii vykonává. 

Číst více

Insolvenční soud a hlasovací práva věřitelů

Vloženo: 25. 6. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ
Ústavní soud se stanoviskem pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 41/15 vyjádřil k otázce přípustnosti ústavní stížnosti proti rozhodnutím insolvenčního soudu o hlasovacích právech jednotlivých věřitelů podle § 51 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, přijatým do 31. 12. 2013 (před novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.). Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost proti těmto rozhodnutím je nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.  Číst více