Právo

Autorství

V zájmu každého je chránit svá literární, vědecká, umělecká či jiná díla před jejich cizím užíváním či zneužitím. Na rozdíl od průmyslových práv, kde ochrana vzniká formální registrací, v případě autorského díla nastává ochrana již v okamžiku vytvoření díla, a to automaticky a bez nutnosti formální registrace.


Jelikož neexistuje žádný veřejný registr autorských děl, mohou v praxi nastat určité problémy při zjišťování autora některých děl, které mají třetí osoby zájem licencovat a dále užívat. Vedle toho je dalším důsledkem neformálního vzniku ochrany autorských práv důkazní břemeno, které musí autor při sporu o autorství nést a ve sporu prokázat, kdy vzniklo jeho dílo a že je skutečně jeho autorem.

Chránit své autorství lze doporučit zejména podnikatelům, kteří tak posílí své místo na trhu a znesnadní konkurenci možnost provozování praktik nekalé soutěže. Určení autorství je samozřejmě vhodné i pro fyzické osoby.

Ochrana práva autora k jeho dílu

Posoudíme a zajistíme efektivním způsobem ochranu Vašich autorských práv k dílu, a to cestou soudního řízení i cestou mimosoudní.

Ochrana práv souvisejících s právem autorským

Vedle ochrany práv autora k dílu pro Vás zajistíme i ochranu ostatních práv, například práv výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu; práv výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu; práv výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu; práv rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání; práv zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv; práv nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu; práv pořizovatele k jím pořízené databázi.

Důkaz o autorství

Součástí naší služby je zprostředkování úschovy autorského díla u kolektivního správce autorských děl, popř. sepis notářského zápisu, kterým se osvědčí stavu věci, čímž bude zajištěn dostatečný důkaz Vašeho autorství ke zhotovenému dílu.

V oblasti ochranných známek dále řešíme

  • ochranu práv ze zaměstnaneckého díla
  • ochranu práv z vytvořeného počítačového programu (software) či fotografie
  • licenční smlouvy k dílu
  • zajištění výkonu majetkových práv autora k dílu (možnost přechodu a převodu díla)
  • zpracování a podání žaloby na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení